IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

trgovačkog društva KLANJAC d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za trgovačko društvo:

 • KLANJAC d.o.o., Škropeti 25n, 52424 Motovun, OIB:04316144679

izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

KLANJAC d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

 1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je trgovačko društvo:

 • KLANJAC d.o.o., Škropeti 25n, 52424 Motovun, OIB:04316144679  (Voditelj obrade)

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 • e-mail: servis@klanjac.hr
 • adresa: Škropeti 25n, 52424 Motovun
 • broj telefona : +385 (0) 52 535 694

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem: 

Adresa e- pošte za kontakt: servis@klanjac.hr

 1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Klanjac d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu ispunjenja ugovorne obveze i ispunjena obveza iz Zakona o računovodstvu.

Osobni podaci koji se prikupljaju od klijenata su: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, broj osobnog dokumenta, prebivalište, telefonski broj i mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju za kontaktiranje klijenata su: broj mobitela ili fiksni telefon, te  e-mail adresa.

 1. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Osobni podaci klijenata koji se prikupljaju koriste se isključivo za ispunjenja ugovorne obveze te radi naplate usluga.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi osobni podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima. 

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

 1. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu  možete opozvati u bilo kojem trenutku. 

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • putem pošte na adresu društva : KLANJAC d.o.o., Škropeti 25n, 52424 Motovun
 • e mail-a: servis@klanjac.hr

Ukoliko opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

 1.     Prava ispitanika
 1. a)  pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
 1. b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. 
 1. c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. 
 1. d) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka 
 1. e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa. 
 1. f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. 
 1. g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a. 
 1. h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave. 
 1. i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. 
 1. j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev
 1. k)  Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: 

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima 
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka
 1.   Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima: 

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti 
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem 
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje trgovačko društvo ima prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.