POLITIKE DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ZA KLANJAC D.O.O.

Poštivanje međunarodnih i nacionalnih standarda u području ljudskih prava predstavlja vodilju našeg poslovanja. Naše poslovanje  je društveno odgovorno i podrazumijeva visoku razinu osviještenosti o radnim standardima i ljudskih pravima. Također, od svojih partnera tražimo istu razinu društvene odgovornosti, čime se jača kvaliteta partnerstva. 

Pravovremeno se prate izmjene i dopune propisa Republike Hrvatske i Europske Unije, te se  prate i primjenjuju važeće Politike, Deklaracije, Fakultativni protokoli i konvencija o pravima čovjeka, građana, djece, te osoba sa invaliditetom. Svoje djelatnike, partnere i klijente potičemo u ostvarenju osobnih i poslovnih ambicija pružajući ugodnu i motivirajuću radnu sredinu. 

Etički kodeks zaposlenika i rad povjerenika za etiku osigurava visoki stupanj tolerancije, te ne dozvoljava niti jedan oblik diskriminacije na radnom mjestu temeljen na spolu, rodu, rasi, vjeri, jeziku, političkom opredjeljenju, etničkom podrijetlu, imovinski ili socijalni status i dr.  

Zaposlenik u obavljanju poslova i radnih zadaća u Društvu, primjenjuje stručno znanje na takav način da gostima, klijentima i građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti, gospodarskog interesa Društva i načelom zaštite javnog interesa. Međusobni odnosi zaposlenika temelje se na uzajamnome poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Ostvarena ugodna radna atmosfera i kvaliteta radnih odnosa predstavlja okosnicu radnih uvjeta, stoga smo orijentirani prema poslovnim aktivnostima koje ne dozvoljavaju bilo kakav oblik uznemiravanja na radnom mjestu. Permanentni treninzi i edukacija, te osiguranje adekvatnih sredstava i uvjeta za rad osiguravaju sigurnu i zdravu radnu okolinu. Poštuju se svi zahtjevi i mjere propisane zaštitom na radu, te se redovno ažurira procjena rizika za radna mjesta unutar Društva.

U sferi zaštite okoliša predani smo održivom razvoju, te u odabiru poslovnih partnera kao i korištenih sredstava vodimo računa o ekološkoj održivosti. Racionalno korištenje energenata i sredstava prilikom poslovnih aktivnosti implementirano je u obuku naših djelatnika. Zadovoljni klijenti i zaštita našeg okoliša vrlo su nam važni, certifikati upravljanja kvalitetom dokazuju uspješnost naše primjene. Pri donošenju poslovnih odluka razmatra se na sustavan i dokumentiran način i utjecaj tih odluka na gospodarstvo, okoliš i društvo.

ETICKI KODEKS ZAPOSLENIKA KLANJAC D.O.O.

OPĆE ODREDNICE

Članak 1.

Etičkim kodeksom zaposlenika Društva uređuju se pravila dobrog ponašanja
zaposlenika Društva, temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike
Hrvatske.

Članak 2.

Etički kodeks zaposlenika Društva (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) sadrži pravila
dobrog ponašanja zaposlenika Društva prema gostima, dobavljačima, kupcima i
građanima, te u međusobnim odnosima zaposlenika Društva.

Članak 3.

Etičkim kodeksom korisnici usluga, poslovni partneri i građani se upoznaju s
ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Društva (u daljnjem tekstu:
zaposlenik).

Članak 4.

U obavljanju poslova radnih zadaća u Društvu, zaposlenici se pridržavaju odredaba
Etičkog kodeksa.

Članak 5.

Zaposlenik, u obavljanju poslova i radnih zadaća u Društvu, primjenjuje načela
utvrđena Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, a posebice
načela: o Zaštiti osobe – zaposlenika i o Zaštiti prava na rad i u vezi s radom, kao i
načela ponašanja zaposlenika propisana drugim izvorima radnog prava (Ustav RH,
pravilnik o radu i ostali ustrojeni pravilnici Društva), te drugim propisima.

Članak 6.

U obavljanju poslova i radnih zadaća u Društvu i ponašanjem na javnome mjestu
zaposlenik pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje korisnika usluga, poslovnih
partnera i građana u Društvu.

Članak 7.

U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne koristi autoritet radnog mjesta u
Društvu.
U odnosu prema gostima, dobavljačima, kupcima, te građanima zaposlenik postupa
profesionalno, nepristrano i pristojno.
Zaposlenik u obavljanju poslova i radnih zadaća u Društvu, primjenjuje stručno
znanje na takav način da gostima i građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava,
postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti, gospodarskog interesa Društva i
načelom zaštite javnog interesa.

Članak 8.

U službenome ophođenju sa gostima koji razumiju hrvatski jezik, zaposlenik se služi
hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom, a u ophođenju sa ostalim stranim gostima
na njihovim jezicima, ili jezicima s kojima se oni služe u komunikaciji (u slučaju da
pozna taj jezik).

Članak 9.

Zaposlenik postupa jednako prema svim gostima, dobavljačima, kupcima, te
građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke
ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili
sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog
statusa, spolne orijentacije ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Zaposlenik postupa sa posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim
osobama s posebnim potrebama.

Članak 10.

Međusobni odnosi zaposlenika temelje se na uzajamnome poštivanju, povjerenju,
suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Članak 11.

Zaposlenik ne ometa druge zaposlenike u obavljanju njihovih poslova i radnih
zadaća.
Zaposlenici međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim
pitanjima.

Članak 12.

Nadređeni zaposlenik potiče zaposlenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova
i radnih zadaća u Društvu, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te
primjeren odnos prema gostima, dobavljačima, kupcima, te građanima.

Članak 13.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Društvo, zaposlenik
iznosi stavove Društva, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem
i odredbama Etičkog kodeksa.
U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja Društvo, a koji su tematski
povezani s Društvom, zaposlenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju stavova Društva i osobnih stavova, zaposlenik pazi na osobni ugled i
ugled Društva.

Članak 14.

Gosti, dobavljači, kupci, građani i zaposlenici mogu se obratiti povjereniku za etiku
Društva, kao osobi zaduženoj za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih
osoba (kupci, dobavljači i dr.) u vezi s neetičnim i moguće, koruptivnim ponašanjem
zaposlenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
Pritužbe razmatra povjerenik za etiku Društva, o pritužbama informira direktora
Društva te po potrebi, pokreće postupak zbog povrede radne dužnosti, utvrđene
Zakonom o radu, drugim zakonom, propisom, pravilnikom o radu Društva, ili zbog
kršenja politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja.
Povjerenik za etiku daje odgovor na pritužbu najkasnije u roku od 30 dana od njena
podnošenja.

Članak 15.

Voditelj općih poslova Društva ili osoba/osobe koju/koje on ovlasti, dužni su upoznati
zaposlenike koji se primaju na rad u Društvo s odredbama Etičkog kodeksa.

Članak 16.

Etički kodeks ističe se na vidnome mjestu, tj. na oglasnim pločama, u objektima
Društva (Uprava), raspodjeljuje se Voditeljima u drugim objektima u kojem su
zaposlenici angažirani, te se objavljuje i na web-stranici Društva.
Ovaj Etički kodeks stupa na donošenja.